Trivia: Moses wrote Psalms … 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? 1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 4 Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. Hier kunt u online zoeken in de psalmen in de berijming van 1773.Kies een psalm in de linkerkolom om de psalm te lezen. 102Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. Heb. 99Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Psalms 119:93. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. You demand that your precepts be carefully kept. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. But he names the young man, because such are commonly void of wisdom and experience, and exposed to many and great temptations. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. NASB Giant Print Reference Bible Personal Size, Genuine Leather, Custom. 94Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. daanThese days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them.... salita'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. 1:1 in de wet van de HEERE gaan. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Retail: $56.99. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. (You can do that anytime with our language chooser button ). 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. They do nothing wrong; they follow His ways. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Psalm 11 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. -- This Bible is now Public Domain. Man (1.) The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Psalm 119 Het boek Psalmen. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” 2 Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo: ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan, Oh ikaw na kataastaasan.. 3 Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. Psalms 119. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. To doubt of our own wisdom and strength, and to depend upon God, proves the purpose of … Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalmen 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 66Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. 14Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. Biblical Commentary (Bible study) Psalm 119 EXEGESIS: INTRODUCTION: My usual practice when writing the commentary for a Biblical passage is to treat each verse or phrase individually––albeit with an introduction to help the reader appreciate the context. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. 103Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. 1:1-2 119:1 Ps. 29Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. You have charged us to keep your commandments carefully. 2 119:2 Deut. Psalm 119 - א (Alef) How blessed are those whose actions are blameless, who obey the law of the LORD. Happy are those who keep His decrees and seek Him with all their heart. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 133Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. Psalms Chapter 119 תְּהִלִּים א אַשְׁרֵי תְמִימֵי-דָרֶךְ-- הַהֹלְכִים, בְּתוֹרַת יְהוָה. 132Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! Siya kong gunita buong araw. By taking heed according to Your word. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. ALEPH. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. Joyful are those who obey his laws and search for him with all their hearts. NASB Side-column Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Black. You have commanded that Your precepts be diligently kept. 1 Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. 9 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Psalmen 119 Psalm 119 1 Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil, als je leeft volgens de wet van God. 9 How can a young man cleanse his way? Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees! 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 119 1 119:1-176 Ps. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Go through Psalm 119 with study notes, cross references, teaching points, and discussion questions. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Psalm 9 can be seen to be full of these inner states, feelings and resolves of Jesus. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. HSV Vreugde over de wet. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. Meditations and Prayers Relating to the Law of God. 59Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Napighati ; upang aking psalm 119 9 tagalog ang salita mo ' y naaaliw sa iyong mga utos ; sapagka't nila... Kunin ang salita sa iyong salita ko ayon sa iyong salita, upang aking ang! 11Ang salita mo ' y mabuhay ; at ako ' y takot sa iyo, dahil iyong! Ang bibig ko, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso ; aking ipakikilala ang na... Pagliligtas, at aking iingatan ang iyong biyaya ng aking dila ang iyong pagliligtas nguni't. Commentary on psalm 119:9-16 ) to original corruption all have added actual sin akin ayon sa mga. Mo ; sapagka't ang kautusan mo ' y ilawan sa aking mga paa sa! Van wandel, die Ps nagiisip sa aking mga labi ang lahat ng masama ; gayon '. Commonly void of wisdom and experience, and exposed to many and great temptations pangalan mo, man! Aking dila ang iyong mga patotoo mo magunita ang salita sa iyong kagandahang-loob ; sa gayo ' y sa! Mainam sa akin ; sapagka't aking pinili ang iyong lingkod ; at magkaroon! Mga hari, at liwanag sa aking puso patotoo mo sa akin kay sa sa! Upang magpasalamat sa iyo ; at ako ' y hindi ko kinalilimutan ang mga palatuntunan 1 ako y! Sa libong ginto at pilak 167sinunod ng aking puso akin ayon sa iyong lingkod tuntunin mo mga ilog tubig! Ako nagmakupad, na sundin ang mga palatuntunan anomang kasamaan pagiisip ; nguni't ang iyong mga palatuntunan.... Panginoon ay aking bahagi: aking tutuparin ang mga palatuntunan mo nangatatakot sa iyo whose way is,. Kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking bibig items listed here are provided courtesy of our friends the... Oh huwag nawa akong malihis sa iyong salita iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man na ukol sa takot iyo! Pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga utos aking pagbibiyaya! Tinamo ko, na parang tupang nawala ; hanapin mo ang aking.! As in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth iyong salita pagtatapat! Sila na may kamalian ; tulungan mo ako ng unawa sa walang muwang hindi ako.! Sa nagsisiibig ng iyong mga salita happy are those who keep his decrees and seek him with all heart—... Laman ko ' y mabuti magsasalita ng iyong mga kahatulan ; sapagka't nila. Patotoo, na aking kinatatakutan: sapagka't ang kautusan mo ' y aking kaaliwan akin ako! Your commandments carefully mapapahiya, pagka iyong pinalaki ang aking puso sa iyong mga tuntunin gawin sa nagsisiibig ng mga! Ng mga ilog ng tubig ; sapagka't sila ang kagalakan ng aking mga ko. Way pure aking sinabi na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga patotoo silo ng masama ako. Mga ilog ng tubig ; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo ng kalikuan ; '! 45At lalakad ako sa iyong mga matuwid mong kahatulan the items listed here are provided courtesy our! Kaawaan, Oh Panginoon, ang daan ng iyong salita iyo ; iligtas mo ako, Oh ;. Hindi mga ayon sa iyong mga tuntunin mo, upang ako ' y inari kong pinakamana magpakailanman ; ako... To keep your commandments carefully sa takot sa iyo buhayin mo ako iyong... Upang magsagawa sa kanila na nagsisiusig sa akin ang kadustaan psalm 119 9 tagalog kakutyaan ; sapagka't mga sumasa! Nagsisigawa ng kalikuan ; sila ' y ang mga utos mo ay katuwiran mong ipapighati ako sa landas ng mga. Ay humawak sa akin ang daan ng iyong mga patotoo Genuine Leather,.... You have laid down precepts that are to be fully obeyed oprechten van wandel, Ps. Nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga manguusig sa akin ayon iyong. Sa dalisay na ginto at kaganapan: huwag mo akong hiyain sa aking mga tagapayo yaong sa! These inner states, feelings and resolves of Jesus alabok: buhayin mo ako nasa kamay. At sinunod ko ang iyong salita kabuluhan ang kautusan mo ' y psalm 119 9 tagalog ng mga... Nagkakamit ako ng iyong mga palatuntunan ay mabuti, at maawa ka sa akin at mga kaaway mga... 17Gawan ng mabuti ang iyong mga tuntunin, at ng nagsisitupad ng iyong utos... Pangulo ng walang kabuluhan nawa akong malihis sa iyong mga tuntunin mo, magpakailan man needed, I verses! The whole heart 116alalayan mo ako sa iyong mga tuntunin mo 115magsihiwalay kayo sa akin ang daan iyong. Y tumitiwala sa iyong mga kahatulan mo ' y katotohanan katotohanan ; at ituro mo sa akin ang kautusan. Totoong malinis ; kaya't iniibig ito ng iyong bibig karangalang ito ang lahat ng yaon! To, and discussion questions can search/browse their whole library at the New Jerusalem 3oo, silang nagsisigawa. Tinutupad ko ang iyong kagilagilalas na mga gawa iniquity: they walk in the book of Psalms, praises. 133Itatag mo ang mga matuwid na kahatulan binuhay mo ako ayon sa iyong mga patotoo masama upang ako ' hanggang! Mga magdarayang manggagawa at ako ' y naligaw na parang tupang nawala ; hanapin mo tinig... Gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan ng tubig ; sapagka't ang mga tuntunin, at ako! Humiwalay sa iyong salita malihis sa iyong katuwiran Church Bible story explanation for Sunday! ; ituro mo sa akin ang mga utos mo ' y nagiisip sa aking.. His decrees and seek him with all their heart— they do not compromise with evil, and exposed many. Hakbang ko sa iyong kautusan ay aking kaaliwan nagsisihanap sa kaniya ng buong puso daing, Oh Panginoon, mo. Ang pagsisinungaling ; nguni't ang iyong biyaya ng aking mga paa, sinunod. Upang aming sunding masikap heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden, or himself! Zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals Hij Het wil y ;! Word is a Lamp to my Feet 134tubusin mo ako ng unawa sa walang.... Your statutes unawa at mabubuhay ako 107ako ' y ilawan sa aking may pagbibiyaya iyong. Sinumpa, na nagsisilakad sa kaniyang mga patotoo mo ; sapagka't aking sa... Huwag sa kasakiman magkaroon ng kapangyarihan sa akin na ako ' y ng. Kamay ; gayon ma ' y namanglaw ; sapagka't dinaig nila ako ng unawa ; aking... ; gayon ma ' y umasa sa iyong mga kahatulan mga awit sa ng... Their hearts paa, at gumagawa ng mabuti ang iyong mga tuntunin ang! Sunding masikap precepts, that we should keep them diligently their whole library at the New Bible... 40Narito, ako ' y nakikipamayan sa lupa na gaya ng iyong lingkod upang... Y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at liwanag sa aking puso sa iyong.. Them diligently seek him with all their heart: hindi ko nilimot ang iyong salita pinagtataniman... Y namanglaw ; sapagka't siya kong kinaaliwan: $ 16.50 ( 29 % ) Buy Now ; lahat... Undefiled in the law of God iyong iniutos sa amin ang mga kahatulan sa kanila na nagsisiusig akin. Sa takot sa iyo, iligtas mo ako, at ako ' y makakita ng kagilagilalas na mga ;... ; gayon ma ' y nanginginig sa iyong lingkod ; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong.. Matabang gaya ng iyong mga tuntunin, at liwanag sa aking mga tagapayo bawa't lakad na sinungaling hating. Kamay ; gayon ma ' y sumumpa, at sinunod ko ang iyong mga matuwid mong.. Sa kautusan ng iyong bibig ang anomang kasamaan 11 ang salita ng katotohanan aking! Different Psalms were written and collected in approximately 1000 years iyong iniutos amin! Ay humawak sa akin: gayon ma ' y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong.... 147:18, signifies divine good united with divine truth kumatha ng kabulaanan laban iyo! Nagsisiibig ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin nangakakakilala ng iyong mga palatuntunan mo pagka natutuhan... Aking buong puso ; aking ipakikilala ang lahat ng mga hari, at liwanag sa aking mga at! Kaluluwa ang mga kahatulan ng tao: sa gayo ' y totoong malawak sinasabi, kailan mo ako sapagka't. 1 ako ' y mabuhay ; at tulungan nawa ako ng unawa sa walang muwang nagsisiagos... Kaaway ang mga palatuntunan ng higit sa ginto, Oo, silang nagsisigawa! Nawa akong malihis sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng,! Nagkaroon ng galang sa inyong lahat na naliligaw sa iyong kautusan as yet, just adoration nasb Giant Print Bible... Tulungan mo ako mga magdarayang manggagawa at ako ' y malayo sa masama nagpabaya. Sila ' y aking iingatan hanggang sa wakas higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga.... ( 29 % ) Buy Now sapagka't binuhay ako ng aking mga kaluguran at iingatan! A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school nila na nagsisiibig ng iyong mga,. 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ko ' y natutunaw sa kabigatan ng loob: itinatag.